Regulamin Strony

 

§1

Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Kacper Katarzyna Dłużewska z siedzibą przy ul. Mechaników 3; 03-687 Warszawa, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej po nr. 135151 , NIP 524-136-70-12, działająca jako agent turystyczny zwana dalej World- Travel.pl

§2

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych w ramach Serwisu, a także do pozostałych form komunikacji, takich jak przykładowo fax, e-mail, lub inne formy kontaktu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji Telefonicznej World-Travel.pl wizyta osobista w punkcie obsługi klienta.
 2. Korzystając z Serwisu, akceptują Państwo treść niniejszego regulaminu.

§3

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

Serwis – System informatyczny funkcjonujący na stronie internetowej www.world-travel.pl umożliwiający, złożenie rezerwacji i dokonanie zakupu wycieczki.

Touroperator – Organizator wycieczki wystawiający ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, którą World-Travel.pl zamieszcza w Serwisie.

§4

Do świadczonych usług objętym niniejszym regulaminem należą usługi związane z:

 1. dokonaniem rezerwacji i zakupu wycieczki.
 2. dokonaniem rezerwacji i zakupu pozostałych usług oferowanych w Serwisie, w szczególności biletów na wybrany środek transportu, a także usług dodatkowych (ubezpieczenia, transfery, zamówienia specjalne, wypożyczalnia samochodów).

§5

World- Travel.pl dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu spełniało Państwa oczekiwania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za możliwe wystąpienie przerw, czy braku możliwości połączenia z Serwisem oraz usterek uniemożliwiających pełne wykorzystanie Serwisu. Z przyczyn od World- Travel.pl niezależnych

§6

 1. Prezentacje hoteli dostępne w serwisie tworzone są na podstawie informacji dostarczonych przez touroperatorów i World- Travel.pl dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w zamieszczanych ofertach touroperatorów były zgodne z prawdą. Równocześnie World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność opisów, zdjęć, lokalizacji na mapie przestrzennej ani treści zawartych w ofertach Touroperatorów.
 2. Dokonując rezerwacji w celu zakupu określonej wycieczki (bądź innej usługi oferowanej w Serwisie) oświadczają Państwo, że zapoznali się i zaakceptowali warunki uczestnictwa Touroperatora, którego ofertę Państwo rezerwują celem zakupu.

§7

 1. World- Travel.pl zastrzega, iż prezentowane propozycje wycieczek Touroperatorów mogą zostać rozbudowane przez World- Travel.pl zwłaszcza w zakresie podania informacji w postaci
  1. dokładniejszego opisu hotelu
  2. dodatkowych zdjęć, załączanych zarówno przez World- Travel.pl jak i przez osoby trzecie w miejscu zarezerwowanym na wyrażanie opinii o wycieczce
  3. opinii osób trzecich zamieszczonych zgodnie z regulaminem zamieszczania opinii
  4. mapkę z położeniem hotelu, a w przypadku wycieczek objazdowych mapkę trasy podróży
  5. prognozy pogody.
 2. Dodatkowe informacje mają jedynie przybliżyć daną usługę, nie stanowią one elementu oferty Touroperatora i World- Travel.pl nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
 3. World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zamieszczone przez użytkowników Serwisu w miejscach służących wyrażaniu opinii i zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia.

§8

 1. Prezentowane na stronach internetowych World- Travel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Są jedynie prezentacją ofert Touroperatorów. Wszelkie zastrzeżenia, co do niezgodności oferty Touroperatora ze stanem rzeczywistym klient może wnosić jedynie do Touroperatora.
 2. Prezentowane na stronach internetowych World-Travel.pl ceny wycieczek fakultatywnych lub innych usług fakultatywnych ujętych w opisie wycieczki są podawane według ostatnich informacji w tym zakresie i w każdym czasie mogą ulec zmianie. Za rozbieżność pomiędzy treścią strony internetowej World- Travel.pl a ceną rzeczywistą, World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§9

Rezerwacji można dokonać jedynie we własnym imieniu lub w imieniu osoby, która wydała odpowiednie pełnomocnictwo. Jakiekolwiek inne dokonanie rezerwacji, przykładowo z podaniem nieprawdziwych danych lub bez ważnego pełnomocnictwa, jest całkowicie zabronione przez niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§10

Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w złożonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za świadczenia podlega zwrotowi w części pomniejszonej o stratę poniesioną w wyniku zawarcia umowy i niezrealizowania świadczeń - zgodnie z warunkami uczestnictwa Touroperatora.

§11

 1. Dokonując zakupu wycieczki, klienci zobowiązani są posiadać wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, takie jak paszport, dowód osobisty (EU) promesy wizowe, wizy lub inne dokumenty wymagane przez kraje, do których klienci się udają, a także spełniać inne wymogi niezbędne do pobytu w tych krajach.
 2. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w pkt.1, World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności.

§12

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w zakresie świadczonych usług przez World- Travel.pl
 2. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie, jak również wyrażają Państwo zgodę o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w zakresie przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych

§13

Ceny przedstawione przez World- Travel.pl są cenami detalicznymi brutto i nie są wyższe od cen przedstawionych przez Touroperatorów. World- Travel.pl nie pobiera dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu korzystania z Serwisu.

§14

 1. Cena wycieczki podana w Serwisie obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki, w szczególności:
  1. opłatę za zakwaterowanie,
  2. opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
  3. opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
  4. podatki,
  5. opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
  6. inne zgodne z opisem wycieczki.
  7. podstawowe ubezpieczenie KL i NNW
 2. World- Travel.pl przypomina o możliwości wykupienia fakultatywnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych.

§15

Jeżeli po dokonaniu rezerwacji Touroperator zmieni lub wycofa zarezerwowaną ofertę, Państwa rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku ponoszenia żadnych kosztów. Każdorazowo Touroperator ma możliwość zmiany, bądź wycofania zaplanowanej wycieczki zgodnie ze swoimi warunkami uczestnictwa. Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje fakt, że World- Travel.pl nie ma na takie decyzje żadnego wpływu.

§16

 1. Cena wycieczki może ulec zmianie, co może być spowodowane zmiana cen paliwa lub zmianą dziennego kursu waluty obcej w sytuacji, gdy cena wycieczki wyrażona była w różnych walutach, a także w przypadkach opisanych w warunkach uczestnictwa Touroperatora. W związku z tym World- Travel.plnie może gwarantować ceny aż do momentu potwierdzenia dokonania rezerwacji opcjonalnej przez konsultanta World- Travel.pl
 2. World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen wynikających z ograniczonej liczby miejsc dostępnych w promocyjnych cenach oraz z polityki sprzedażowej touroperatorów,

§17

World- Travel.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w Serwisie zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa wycieczki turystycznej.

§18

 1. Rezerwacja wysłana poprzez portal World- Travel.pl nie jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym touroperatora. Dostępność miejsc każdorazowo musi zostać potwierdzona przez konsultanta World- Travel.pl
 2. Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji wysłane przez konsultanta World- Travel.pl
 3. Integralną częścią umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte na stronie internetowej Touroperatora oraz warunki uczestnictwa i warunki ubezpieczenia
 4. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez World- Travel.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez World- Travel.pl ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Touroperatora.

§19

W zależności od konkretnego Touroperatora i czasu pozostałego do wylotu, istnieje możliwość płatności

 • całkowitej
 • w dwóch ratach (zaliczka i dopłata do całości)

§20

World- Travel.pl dopuszcza następujące formy płatności:

 1. Przelew bankowy
 2. Wpłata gotówkowa
 3. Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe np. Dotpay

§21

 1. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto wskazane w na oświadczeniu albo na konto World- Travel.pl lub inne wskazane na oświadczeniu.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§22

W zakresie odbioru dokumentów potwierdzających fakt dokonania zakupu, World- Travel.pl dostarcza je:

 • drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail klienta
 • faxem na wskazany w formularzu numer
 • pocztą na wskazany w formularzu adres
 • inny wybrany przez World- Travel.pl, w tym odbiór osobisty.

§23

 1. O formie dostarczenia dokumentów (w szczególności biletów lotniczych i voucherów hotelowych, dokumentów ubezpieczeniowych) decyduje World- Travel.pl, informując o tym nabywcę usługi biorąc pod uwagę wymogi, możliwości techniczne i organizacyjne Touroperatora.
 2. W uzasadnionych wypadkach istnieje także możliwość odbioru osobistego dokumentów, a także odbioru na lotnisku przed wylotem na stanowisku odpraw Touroperatora w terminie ustalonym przez Touroperatora.

§24

World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób i zakres, w jakim wyjazd został zrealizowany przez Touroperatorów, a także za zmiany wynikłe w miejscu pobytu. Wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie należy kierować bezpośrednio do Touroperatora.

§25

Zmiana, bądź anulowanie rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest według warunków uczestnictwa określonych przez Touroperatora.

§26

Jakiekolwiek zmiany w rezerwacji, bądź anulacje, dokonywane po zawarciu umowy, mogą wiązać się z wystąpieniem kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Touroperatora.

§27

W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian, bądź anulacji rezerwacji należy w formie pisemnej upoważnić World- Travel.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia dodatkowych kosztów. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia dodatkowych kosztów, zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§28

World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

§29

 1. Do 24 godzin przed wylotem są Państwo zobowiązani skontaktować się z World- Travel.pl w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu.
 2. World- Travel.pl poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki, na podstawie otrzymanego komunikatu od Touroperatora.

§30

Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy należy składać pod rygorem nieważności na adres Touroperatora podany w warunkach uczestnictwa, według zasad ustalonych przez Touroperatora.

§31

Reklamacje związane z jakością obsługi przez World- Travel.pl należy składać na adres firmy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Reklamującego tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Reklamującym) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§32

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.)

§33

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez World- Travel.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

§34

World- Travel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez World- Travel.pl, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od World- Travel.pl, w szczególności odwołania wyjazdu przez Touroperatora, strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

§35

Korzystając z usług świadczonych przez World- Travel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe, i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.