Ubezpieczenia OC

 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.
 2. Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Kiedy posiadacz pojazdu zobowiązany jest wykupić polisę OC?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla:

 1. pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP - przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie zarejestrowanego, najpóźniej zaś w dniu rejestracji danego pojazdu.
 2. pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep zarejestrowanych lub podlegających rejestracji poza granicami RP - przed przekroczeniem granicy RP, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne lub na terenie RP, najpóźniej z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy - w sytuacji gdy podczas pobytu ww. pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego lub certyfikatu Zielonej Karty, a także przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie dopuszczonego do ruchu na terytorium RP.
 3. pojazdów wolnobieżnych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.
 4. pojazdów historycznych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Dodatkowo posiadacze pojazdów zobowiązani są do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne w razie ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, co ma miejsce w sytuacji gdy:

 1. posiadacz pojazdu co najmniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, powiadomił zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy -obowiązek zawarcia umowy powstaje począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu
 2. posiadacz pojazdu nie opłacił całości składki za mijający okres 12-miesięcznej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne - obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu
 3. nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne - obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń nastąpiło zbycie pojazdu i nabywca tego pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia wypowiedział otrzymaną od zbywcy umowę ubezpieczenia - obowiązek zawarcia umowy powstaje z chwilą rozwiązania umowy wypowiedzianej. Podobne zasady obowiązują w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie będący jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjne, a następnie utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz jego właściciela.

Czy samoczynnie przedłuża się umowa ubezpieczenia OC?

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Kiedy i komu przysługuje odszkodowanie z polisy OC?

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

 1. przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
 2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
 3. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Czy zakład ubezpieczeń może żądać zwrotu odszkodowania?

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
 4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia raty OC?

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku opóźnienia w opłaceniu składki, raty składki zakładowi ubezpieczeń przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA ! Jeżeli nie zapłacisz którejkolwiek raty składki OC i minie 12-to miesięczny okres ubezpieczenia zapisany na polisie to umowa OC wygasa ! Czyli jeżeli spowodujesz wypadek po zakończeniu ochrony takiej NIEOPŁACONEJ polisy - sam odpowiadasz za szkody ponieważ nie masz ochrony ubezpieczeniowej OC. Nadal jednak ciąży na Tobie obowiązek opłacenia zaległych rat tej już ukończonej umowy. Zakład ubezpieczeń może się tego domagać nawet po kilku latach.

 

Kontakt

+48 22 497 13 04
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.