• Minimalny okres najmu to 24 godziny.
 • Najemca samochodu musi posiadać dwa dokumenty tożsamości (w tym prawo jazdy) ważne na terenie Polski, co najmniej od 12 miesięcy, wymagany wiek Najemcy to ukończone 21 lat
  Pojazd może być prowadzony tylko przez osobę zgłoszoną w umowie i nie może być użyczany osobom trzecim.
 • Doba najmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie najmu o 60 minut ponad pełną dobę powoduje obciążenie za kolejny dzień
  Opłaty za wynajem pobierane są z góry, wymagana jest wpłata kaucji - wysokość kaucji wg cennika.
 • Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna jest w siedzibie Wynajmującego lub przelewem na rachunek Wynajmującego.
 • Kaucja wpłacona przelewem jest zwracana Najemcy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę w terminie do 7 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu.
 • Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kwot tytułem odszkodowań, pokrycia kosztów napraw i kar umownych.
 • W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw samochodu kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego do dnia zakończenia napraw w pojeździe i od tego dnia biegnie termin 7 dni roboczych.
 • Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu przez Wynajmującego lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  • braków w wyposażeniu samochodu opisanych w Protokole przekazania samochodu; - szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii);
  • szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
  • likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
  • odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
 • W cenę wynajmu wliczone jest ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie AC nie dotyczy: uszkodzeń szyb, opon, kół, tapicerki , aktów wandalizmu oraz umyślnego uszkodzenia pojazdu tj.;
  • Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
  • Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
  • Przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  • Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu;
  • Szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości pobranej kaucji lecz nie mniej niż 1000 PLN;
  • Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości równowartości pobranej kaucji
  • Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 1000 PLN);
  • Wszystkich szkód częściowych objętych polisą OC Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 500 PLN;
  • Kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu
  • całkowity koszt ponosi Najemca
  • Włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem
  • całkowity koszt ponosi Najemca; - Odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
  • W przypadku zagubienia dokumentów zostanie naliczona opłata 500 zł. brutto, a w przypadku zgubienia kluczyków obciążenie zostanie naliczone wg aktualnej ceny nowego kluczyka.
 • Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.
 • Samochód zostaje przekazany Najmującemu z pełnym zbiornikiem paliwa i z taką samą zawartością powinien być zwrócony Wynajmującemu, w przypadku zwrotu z niepełnym zbiornikiem Najmujący zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa
 • W czasie wynajmu Najemca zobowiązany jest do regularnego wykonywania własnym kosztem i staraniem sprawdzania i uzupełniania stanu oleju w silniku ( zapas oleju w ilości 1l. znajduje się w samochodzie) , płynu chłodniczego, ciśnienia w ogumieniu, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych
 • W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.
 • Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym, uzgodnionym najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
 • Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego pojazdu, ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu.
 • W przypadku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, powiadomić wypożyczalnię i zabezpieczyć samochód, a także przekazać raport policji oraz wszelkie informacje na temat zdarzenia.
 • W sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy Najemca zobowiązany jest do odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego.
 • Zwrot w innym miejscu niż miejsce, w którym samochód został pobrany jest niemożliwy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony całością kosztów poniesionych z tego tytułu.
 • W okresie najmu samochodu Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty parkingowe związane z miejscem parkowania oraz kary i mandaty nałożone na samochód w okresie wynajmu. W przypadku nie zapłacenia jakiejkolwiek z kar lub mandatu karnego, dane osobowe Najemcy zostaną przekazane odpowiednim służbom w celu ich uregulowania
 • Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw w samochodzie za wyjątkiem wymiany żarówek lub naprawy koła
 • Najemca ma obowiązek utrzymania samochodu w czystości. W przypadku zwrotu samochodu brudnego naliczona zostanie kwota 36,90 pln.
 • Samochód nie może być używany do brania udziału w wyścigach i imprezach publicznych
 • Najemca jest zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z powstałą szkodą
 • Za samowolne przedłużenie umowy naliczona zostanie podwójna stawka dzienna
 • Dzienny limit wynosi 150 km., za każdy dodatkowy kilometr pobierana jest opłata w wysokości 0,30 zł
 • Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z wypożyczalnią, wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży.
 • W przypadku spowodowania kolizji drogowej Najemca obciążony będzie kosztami przestoju samochodu spowodowanymi czasem naprawy wg cennika najmu za każdy dzień przestoju
  Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisyKodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe.
 • Ceny podane na stronie internetowej zawierają 23% podatku VAT.